I support the Skyrian Horse

Translate this page

Εσωτερικός Κανονισμός Ένωσης Μικρόσωμης Φυλής Αλόγων Σκύρου

1. Εισαγωγή

Το παρόν συνιστά τον πιο πρόσφατο εσωτερικό κανονισμό (ΕΣ) της Ένωσης Μικρόσωμης Φυλής Αλόγων Σκύρου (ΕΜΦΑΣ). Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι: α) η λεπτομερής περιγραφή των τυπικών χαρακτηριστικών της φυλής βάσει των οποίων οι ίπποι αξιολογούνται, κατατάσσονται και εγγράφονται στο γενεαλογικό βιβλίο (ή μητρώο) της φυλής και β) η παράθεση ειδικών κανόνων οι οποίοι περιγράφουν τις επιμέρους λειτουργίες της Ένωσης.

2. Ορολογία

Ακολούθως δίδεται η χρησιμοποιούμενη ορολογία για την καλύτερη περιγραφή και κατανόηση.

 • [Γενεαλογικό] μητρώο ή γενεαλογικό βιβλίο (stud book): το μητρώο της ΕΜΦΑΣ στο οποίο καταχωρούνται τα άλογα της φυλής καθώς και η γενεαλογία τους.
 • Γενετικό αποτύπωμα (DNA fingerprint): το γενετικό προφίλ ενός ίππου μέσω ανάλυσης DNA (γενετικών πολυμορφισμών).
 • Eμβρυομεταφορά (Embryo Transfer): η τοποθέτηση γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα μη φυσικής μητέρας του εμβρύου με σκοπό την κυοφορία και τη γέννηση του πώλου.
 • Ηλεκτρονική σήμανση (Microchip): μικροσκοπικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (πομπός),
  • οποίος εμφυτεύεται υποδορίως στο δέρμα του ίππου και εκπέμπει ένα μοναδικό κωδικό
  • οποίος είναι αναγνώσιμος με την βοήθεια ηλεκτρονικού ανιχνευτή (δέκτη).
 • Τεχνητή σπερματέγχυση (Artificial Insemination): μέθοδος τεχνητής αναπαραγωγής κατά την οποία το σπέρμα του επιβήτορα εισάγεται στο γεννητικό σύστημα της φοράδας από τον άνθρωπο χωρίς την πραγματοποίηση φυσικής επίβασης.
 • Ιδρυτικός πληθυσμός (Founder stock): ο πληθυσμός των αλόγων της φυλής Σκύρου ο οποίος είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΕΦΜΑΣ.
 • Ιπποπαραγωγός (Breeder) ή ιδιοκτήτης: ιδιοκτήτης πώλου όντας ιδιοκτήτης της μητέρας (της φοράδας) κατά τη γέννηση (του πώλου).
 • Επιβήτορας (Stallion): ενήλικο αρσενικό άλογο, ηλικίας τριών ετών και άνω το οποίο χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή.
 • Εκτομίας (Gelding): αρσενικό άλογο ανεξαρτήτου ηλικίας το οποίο έχει υποστεί ορχεκτομή ή σύνθλιψη του σπερματικού πόρου.
 • Πώλος (Foal): νεαρό (αρσενικό ή θηλυκό) άλογο ηλικίας έως ενός έτους.
 • ∆ιετές άλογο (Two year old): αρσενικό, θηλυκό ή εκτομίας κατά το τρίτο έτος ζωής.
 • Μονοετής πώλος (Yearling): νεαρό (αρσενικό, θηλυκό ή εκτομίας) άλογο κατά το δεύτερο έτος ζωής.
 • Κύλων(Colt): βαρβάτο αρσενικό μέχρι ηλικίας τριών ετών( συμπεριλαμβανομένου και του τρίτου έτους).
 • Φορβάς(Filly): θηλυκό άλογο μέχρι ηλικίας τριών ετών( συμπεριλαμβανομένου και του τρίτου έτους).
 • Φοράδα (Mare): ενήλικο θηλυκό άλογο, ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω.
 • Τοκάδα (Broodmare): θηλυκό άλογο, ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω, το οποίο έχει οχευθεί και έχει γεννήσει έναν πώλο

3. Tυπικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της φυλής αλόγων Σκύρου

Τα τυπικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των αλόγων της φυλής Σκύρου παρουσιάζονται ακολούθως. Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και την κατάταξη και τελικώς για την εγγραφή των ζώων στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ.

3.1. Γενικά Χαρακτηριστικά

Το Σκυριανό άλογο έχει τις γενικές αναλογίες ενός αλόγου, με το ύψος του ακρωμίου, το ύψος των καπουλιών και το μήκος του κορμού να σχηματίζουν τετράγωνο, ενώ δεν έχει  ύψος πάνω από 1,15μ.

3.2. Μάτια

Μάτια σε αρμονική αναλογία με το κεφάλι, σε απόσταση μεταξύ τους.

3.3. Αυτιά

Αυτιά σε αρμονική αναλογία με το κεφάλι

3.4. Κεφαλή

Φαρδύ μέτωπο. Μακριά, λεπτά ρινικά οστά, και σαγόνι με λεπτή μουσούδα. Ίσιο προφίλ.

3.5. Λαιμός

Ευέλικτος λαιμός, πλούσια χαίτη

3.6. Ωμοι και Πλάτη

Γερτοί ώμοι, ίσια πλάτη

3.7.Κορμός

Λεπτός, με βαθύ στέρνο και μικρό μήκος ράχης.
Κοιλιά που ελαφρώς προεξέχει.

3.8.Πίσω Μέρος

Γερτά καπούλια.
Ουρά τοποθετημένη χαμηλά.

3.9.Ακρα

Λεπτά, μακριά άκρα. Ίσια μπροστινά πόδια, με μακρύτερες τρίχες στους κυνήποδες (φτερά).

3.10.Οπλές

Σκληρές, μαύρες  οπλές.
3.11.Κίνηση

Ελεύθερη, ανάλαφρη κίνηση,  σταθερό βάδισμα σε όλα τα εδάφη.

3.12.Χρώμα Τριχώματος

Το χρώμα είναι πάντα ενιαίο. Tεφροκάστανο, ανοιχτό και σκούρο ορφνό, ανοιχτό και σκούρο καφέ. Πυρόξανθο και φαιό αποδεκτά αν πληρούν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της φυλής.
Παρατηρείται ανοιχτόχρωμη κοιλιά, μουσούδα και περιοχή γύρω από τα μάτια.
Εγκάρσιες ραβδώσεις στα άκρα (σαν ζέβρας).
Αποδεκτό αστέρι-(μήνη)ή επιρήνιος μήνη.
Ραχιαία λωρίδα- έγχελυς.
Συχνά αποχρώσεις του κορμού αναμιγνύονται με τη μαύρη ουρά και χαίτη.

3.12. Ύψος Ακρωμίου

Τα θηλυκά και τα αρσενικά έχουν περίπου το ίδιο ύψος, 1,00-1,15 μ.

3.13. Χαρακτήρας

Υπάκουο, έξυπνο, σε εγρήγορση, δείχνει περιέργεια και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.

4. Κανόνες

4.1. Γενικοί κανόνες

Ο εσωτερικός κανονισμός (ΕΚ) δεν μπορεί να προβλέψει παν ενδεχόμενο ή απρόβλεπτο γεγονός. Για το λόγο αυτό στην περίπτωση που θα προκύψει ζήτημα του οποίου η διευθέτηση δεν καθορίζεται με σαφήνεια από τον παρόντα ΕΚ θα διευθετείται οριστικά με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆Σ) της ΕΜΦΑΣ, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόφαση συνάδει με τους στόχους και το πνεύμα του ΕΚ. Επιτρέπεται τροποποίηση του ΕΚ με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της ΕΜΑΣ κατόπιν εισήγησης κατ’ ομοφωνία των μελών του ∆Σ. Ο ΕΚ της ΕΜΦΑΣ ισχύει εξίσου και για τους ίππους της Σκυριανής φυλής που διαβιούν εκτός Ελλάδος.

4.2. Ειδικοί κανόνες 4.2.1. ∆ιαδικασία εγγραφής ίππου στο μητρώο

 • Ίππος, του οποίου και οι δύο γονείς (γεννήτορες) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ θεωρείται εξ’ ορισμού εγγράψιμος, με την προϋπόθεση ότι η γενεαλογία του πιστοποιείται μέσω ανάλυσης DNA.
 • ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ έχει κάθε ιδιοκτήτης ο οποίος θεωρεί ότι ο ή οι ίπποι του πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής (βλ. τυπικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της φυλής).
 • Κάθε ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπός του που υποβάλει αίτηση για την εγγραφή ίππου στο μητρώο συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό και τον ΕΚ της ΕΜΦΑΣ.
 • Κάθε υποψήφιος προς εγγραφή ίππος αξιολογείται από επιτροπή κριτών, τη σύνθεση της οποίας καθορίζει η ΕΜΦΑΣ με απόφαση του ∆Σ. Η επιτροπή κριτών κρίνει κατά πόσον ο εξεταζόμενος ίππος πληροί τα τυπικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της φυλής και κατά συνέπεια εάν μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ.
 • Κάθε υποψήφιος προς εγγραφή ίππος αξιολογείται από Επιτροπή κριτών η οποία αποφαίνεται μετά από την κατάταξή του σε κατηγορίες (βλ. 3.2.10) αν μπορεί να εγγραφεί όχι στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ.
 • Στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ εγγράφονται μόνο ίπποι οι οποίοι: α) φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (με ηλεκτρονικό εμφύτευμα), β) έχουν πιστοποιημένη γενεαλογία (μέσω ανάλυσης DNA) και γ) έχουν κτηνιατρική γνωμάτευση από κτηνίατρο συνεργαζόμενο με την ΕΜΦΑΣ. Στημ τελευταία πιστοποιείται ότι ο επιβήτορας δεν πάσχει από μεταδιδόμενα κληρονομούμενα νοσήματα και ότι είναι πλήρως εμβολιασμένος.
 • Κάθε αίτηση ένταξης/εγγραφής ίππου πρέπει να αναγράφει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο επίσημο υπόδειγμα της ΕΜΦΑΣ και να είναι υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του πώλου ή τον επίσημο εκπρόσωπό του εντός προθεσμίας ενός έτους από την γέννηση του πώλου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης, η ΕΜΦΑΣ δικαιούται να επιβάλλει στον αιτούντα χρηματικό πρόστιμο, εκτός εάν το ∆Σ αυτής κρίνει ότι για την εν λόγω καθυστέρηση συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας.
 • Κανένας ίππος δεν δικαιούται να εγγραφεί στο μητρώο της φυλής εάν προηγουμένως ο ιδιοκτήτης του δεν έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές του στην ΕΜΦΑΣ.
 • Κάθε αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από την συνδρομή εγγραφής το ύψος της οποίας καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ. Σε περίπτωση  εκπρόθεσμης εγγραφής, η συνδρομή εγγραφής επιβαρύνεται με πρόστιμο το οποίο    καθορίζεται με απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ.
 • Οι ιδιοκτήτες ίππων που εγγράφονται και καταχωρούνται στο μητρώο ίππων που τηρεί η ΕΜΦΑΣ λαμβάνουν ανάλογο πιστοποιητικό εγγραφής.

4.2.2. Ηλεκτρονική σήμανση

 • Κάθε ίππος που είναι εγγράψιμος στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ πρέπει να φέρει υποχρεωτικώς ηλεκτρονική σήμανση (μέσω ηλεκτρονικού εμφυτεύματος) πριν την οριστική καταχώρησή του στο μητρώο.
 • Το ηλεκτρονικό εμφύτευμα πρέπει να είναι συμβατό με τον ηλεκτρονικό ανιχνευτή (scanner) και να είναι εγκεκριμένο από την ΕΜΦΑΣ. Το εμφύτευμα πρέπει να τοποθετείται στην αριστερή πλευρά του τραχήλου, κατά προτίμηση σε απόσταση 3-5 εκατοστά κάτω από την βάση της χαίτης.
 • Συνεργείο της ΕΜΦΑΣ υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο εκτροφής του εγγράψιμου ίππου για να καταγράψει λεπτομερώς τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του, να λάβει βιολογικό υλικό (τρίχες ή επιθηλιακά κύτταρα από τις παρειές) για τη διενέργεια της εξέτασης DNA και προβεί σε ηλεκτρονική σήμανσή του. Το κόστος των οδοιπορικών εξόδων των ατόμων του συνεργείου, της εξέτασης DNA και της σήμανσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του πώλου σε ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία η ηλεκτρονική σήμανση δεν λειτουργεί ή έχει απολεσθεί, συλλέγεται και αποστέλλεται από τον ίππο νέο δείγμα βιολογικού υλικού στο Εργαστήριο που διενήργησε την αρχική γενετική ανάλυση. Στην περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων είναι ταυτόσημα, επιτρέπεται η τοποθέτηση νέου εμφυτεύματος στον εν λόγω ίππο και ο νέος αριθμός εμφυτεύματος αντικαθιστά τον παλαιό. Σε αντίθεση περίπτωση, ό ίππος αξιολογείται εκ νέου από επιτροπή κριτών τη σύνθεση της οποίας θα καθορίζει εκ των προτέρων η ΕΜΦΑΣ με απόφαση του ∆Σ. Τα σχετικά έξοδα για τη σύγκληση της εν λόγω Επιτροπής βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ίππου.
 • Οποιοδήποτε άτομο εξουσιοδοτημένο από την ΕΜΦΑΣ έχει το δικαίωμα να ελέγξει τον ηλεκτρονικό κωδικό, μέσω του ηλεκτρονικού ανιχνευτή, οποιουδήποτε αλόγου εγγεγραμμένου στο μητρώο της Ένωσης.

4.2.3. Ονοματοθεσία ίππων

Όλοι οι εγγεγραμμένοι ίπποι στο Μητρώο της ΕΜΦΑΣ πρέπει να ονοματίζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Κανένας ίππος δεν εγγράφεται στο μητρώο με όνομα που ήδη έχει εκχωρηθεί σε άλλον εγγεγραμμένο ίππο εν ζωή. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες αιτούνται την εγγραφή του ίππου τους με το ίδιο όνομα, τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία της αιτήσεως εγγραφής των εν λόγω ίππων.
 • Το όνομα με το οποίο καταχωρείται κάθε εγγεγραμμένος ίππος στο μητρώο θεωρείται το επίσημο όνομά του και δεν μπορεί να μεταβληθεί χωρίς απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ.
 • Όποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί μπορεί να κατοχυρώσει, μετά από συγκατάθεση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ το δικαίωμα χρήσης ενός προθέματος το οποίο τίθεται ως πρώτο συνθετικό στο όνομα όλων των ίππων της ιδιοκτησίας του. Το εν λόγω αίτημα γίνεται δεκτό, με την προϋπόθεση ότι ο αιτών καταβάλλει το χρηματικό τέλος που έχει καθορίσει το ∆Σ για το τρέχον έτος.
 • Κανένα όνομα δεν μπορεί να περιέχει αριθμούς ή σύμβολα και να υπερβαίνει τις τρεις λέξεις συμπεριλαμβανομένου και του προθέματος.
 • Κάθε ιδιοκτήτης οφείλει να αναγράψει το επιθυμητό όνομα του ίππου στη σχετική αίτηση εγγραφής, παραθέτοντας προαιρετικά ένα δεύτερο επιθυμητό όνομα στην περίπτωση κατά την οποία το πρώτο δεν γίνει αποδεκτό.

4.2.4. Μεταβολές εγεγραμμένων ίππων

Κάθε μεταβολή των στοιχείων ή της κατάστασης ενός εγγεγραμμένου ίππου οφείλει να γίνεται γνωστή στην ΕΜΦΑΣ όσο το δυνατόν συντομότερα. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ίππου οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΜΦΑΣ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. ευνουχισμός, διότι ο ίππος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή

β. θάνατος, διότι επιφέρει μεταβολή της κατάστασης του ίππου και

γ. Κλοπή ή απώλεια, διότι συνεπάγεται μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ίππου.

4.2.5. Μεταβολές ιδιοκτησίας

 • Κάθε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ίππου οφείλει να γίνεται γνωστή στην ΕΜΦΑΣ μέσω υποβολής σχετικής αιτήσεως (βλ. αντίστοιχο έντυπο υπόδειγμα) από τον νέο ιδιοκτήτη. Όταν η μεταβολή ιδιοκτησίας αφορά τοκάδα με μη εγγεγραμμένο πώλο, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στη σχετική αίτηση.
 • Κάθε μεταβολή ιδιοκτησίας ίππου οφείλει να τακτοποιείται προτού πραγματοποιηθούν νέες εγγραφές των απογόνων του. Η μεταβολή ιδιοκτησίας επιβαρύνει το νέο ιδιοκτήτη με τέλος που καθορίζεται ανά έτος από το ∆Σ της ΕΜΦΑΣ.

4.2.6. Άδεια επίβασης

 • ∆ικαίωμα αίτησης για έκδοση άδειας επίβασης έχουν οι ιδιοκτήτες επιβητόρων (κατηγορίας Α) που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ. Η αντίστοιχη αίτηση (βλ. υπόδειγμα, Παράρτημα) συνοδεύεται από κτηνιατρική γνωμάτευση από κτηνίατρο συνεργαζόμενο με την ΕΜΦΑΣ. Στη γνωμάτευση πιστοποιείται ότι ο επιβήτορας δεν πάσχει από μεταδιδόμενα ή κληρονομούμενα νοσήματα και ότι είναι πλήρως εμβολιασμένος.
 • Κάθε άδεια επιβάσεων ισχύει για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης και επιβαρύνει το ιδιοκτήτη του επιβήτορα με τέλος που καθορίζεται ανά έτος από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΦΑΣ.
 • Τα αρσενικά άλογα τα οποία εγκρίνονται ως επιβήτορες από το ∆Σ της ΕΜΦΑΣ καταχωρούνται στο μητρώο πιστοποιημένων επιβητόρων ενώ αποστέλλεται στους ιδιοκτήτες τους πιστοποιητικό αδείας επιβάσεων.

4.2.7. Πιστοποιητικό επίβασης

 • Κάθε έτος, η ΕΜΦΑΣ αποστέλλει σε κάθε ιδιοκτήτη ένα διπλότυπο πιστοποιητικό επίβασης για κάθε επιβήτορα. Στο εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει ν’ αναγράφονται τα ονόματα όλων των φοράδων που οχεύτηκαν από τον συγκεκριμένο επιβήτορα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
 • Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επίβασης συνυπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα που διενήργησε τις επιβάσεις και τους ιδιοκτήτες των φοράδων που οχεύτηκαν από το συγκεκριμένο επιβήτορα.
 • Το πιστοποιητικό επίβασης αποστέλλεται στην ΕΜΦΑΣ μέχρι το τέλος ∆εκεμβρίου του τρέχοντος έτους ενώ αντίγραφό του παραμένει στο αρχείο του ιδιοκτήτη του επιβήτορα. Η εκπρόθεσμη αποστολή του πιστοποιητικού επίβασης επιφέρει πρόστιμο που προκαθορίζεται ανά έτος από το ∆Σ της ΕΜΦΑΣ και επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα, εκτός εάν το ∆Σ κρίνει ότι για την εν λόγω καθυστέρηση συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.2.8. Πιστοποιητικό γέννησης πώλου

 • Κάθε ιδιοκτήτης οφείλει να αποστέλλει στην ΕΜΦΑΣ πιστοποιητικό γέννησης κάθε πώλου που γεννήθηκε από φοράδα της ιδιοκτησίας του. Το πιστοποιητικό γέννησης μπορεί να επισυνάπτεται στην αίτηση εγγραφής του πώλου στο μητρώο ίππων της ΕΜΦΑΣ.
 • Το πιστοποιητικό γέννησης πρέπει να αναγράφει όλα τα στοιχεία του πώλου (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του πώλου ή τον επίσημο εκπρόσωπό του εντός προθεσμίας ενός έτους από τη γέννηση του πώλου.
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του πιστοποιητικού γέννησης, η ΕΜΦΑΣ δικαιούται να επιβάλλει στον ιδιοκτήτη του πώλου χρηματικό πρόστιμο, εκτός εάν το ∆Σ αυτής κρίνει ότι για την εν λόγω καθυστέρηση συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας.
 • Συνεργείο της ΕΜΦΑΣ υποχρεούται να μεταβεί στο χώρο εκτροφής του γεννηθέντος πώλου για να καταγράψει λεπτομερώς τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του στο σχετικό δελτίο ταυτοποίησης ίππου, να λάβει βιολογικό υλικό για τη διενέργεια εξέτασης DNA και να προβεί σε ηλεκτρονική σήμανσή του. Το κόστος των οδοιπορικών εξόδων των ατόμων του συνεργείου, της εξέτασης DNA και της ηλεκτρονικής σήμανσης επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του πώλου σε ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ.

4.2.9. Τεχνητή σπερματέγχυση/Εμβρυομεταφορά

Η τεχνητή σπερματέγχυση ή εμβρυομεταφορά επιτρέπεται με απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ. Για την εγγραφή των πώλων αυτών στο μητρώο ισχύουν αυτά των υπολοίπων.

4.2.10. Κατάταξη ίππων

Οι ίπποι που εγγράφονται στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ εντάσσονται σε δύο κατηγορίες ως ακολούθως:

Κατηγορία Α: εδώ εντάσσονται όλοι οι ίπποι οι οποίοι πληρούν τα τυπικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της φυλής.
Α1  χωρίς λευκά σημάδια, με μέγιστο ύψος 1,08μ.
Α2  αστέρι- (μήνη), κάλτσα μόνο σε ένα άκρο και το λευκό χαμηλά στη στεφάνη.

Κατηγορία Β: εδώ εντάσσονται ίπποι οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της κατηγορίας Α. Επιρήνιος μήνη , κάλτσες ,λευκά πρόσωπα κλπ.. Τα ζώα αυτά δεν εντάσσονται απευθείας στο μητρώο αλλά σε προθήκη του μητρώου (λόγω σπανιότητας της φυλής). Ακολούθως καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα ζώα αυτά να έρθουν σε σχεδιασμένες συζεύξεις με ζώα της κατηγορίας Α. Οι απόγονοι των σχεδιασμένων συζεύξεων αξιολογούνται και κατατάσσονται σύμφωνα με τους περιγραφόμενους κανόνες και κριτήρια.

4.2.11. Κριτές αξιολόγησης

 • Κατά καιρούς, η ΕΜΦΑΣ οργανώνει επιτροπές κριτών για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς εγγραφή, ίππων. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη αρχικά για την κατάταξη και ακολούθως για την εγγραφή στο μητρώο των ίππων της φυλής.
 • Οι κριτές πρέπει να διακρίνονται για την πολύπλευρη, σφαιρική και βαθειά τους γνώση στο πεδίο της Ιππολογίας και της Ζωοτεχνίας του Σκυριανού αλόγου. Επίσημος κατάλογος με εγκεκριμένους από την ΕΜΦΑΣ κριτές θα ανακοινώνεται κάθε έτος. Τα μέλη της ΕΜΦΑΣ δικαιούνται να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των κριτών, αλλά δεν μπορούν να κρίνουν άλογα που έχουν στην ιδιοκτησία τους.
 • Οι κριτές υποχρεούνται να αξιολογούν τους εξεταζόμενους ίππους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΜΦΑΣ. Κριτές, των οποίων η συμπεριφορά δε συνάδει με το καταστατικό και με τους κανονισμούς της Ένωσης διαγράφονται από τον κατάλογο κριτών με αιτιολογημένη απόφαση του ∆Σ της Ένωσης.
 • ∆υο μέλη του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ ή δύο κριτές μπορούν να υποστηρίξουν εγγράφως την υποψηφιότητα ενός νέου κριτή. Ο υποψήφιος κριτής θα πρέπει να συμμετάσχει ως βοηθός κριτή σε τουλάχιστον δυο διοργανώσεις αξιολογήσεων, προτού ανακηρυχθεί επίσημος κριτής με απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ. Κατ΄ εξαίρεση, ανακηρύσσονται ως κριτές, υποψήφιοι αναγνωρισμένου κύρους στην Ιππολογία με απόφαση του ∆Σ της ΕΜΦΑΣ.

4.2.12. ∆ιαδικασία αξιολόγησης ίππων

 • Η ΕΜΦΑΣ διοργανώνει κατ΄ έτος ημερίδες αξιολόγησης των υποψηφίων ίππων ενημερώνοντας εκ των προτέρων τους ιδιοκτήτες τους για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής τους.
 • Ο ιδιοκτήτης ίππου ο οποίος επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο της ΕΜΦΑΣ είναι υποχρεωμένος να τον φέρει στο χώρο της αξιολόγησης κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία που θα του υποδείξει η Ένωση.
 • ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι επιθυμούν την αξιολόγηση των ίππων τους.
 • Η αξιολόγηση γίνεται από 3μελή Επιτροπή η οποία αποφαίνεται για την πληρότητα των τυπικών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών. Κατά την εξέταση ο ίππος θα πρέπει να φέρει και πιστοποιητικό κτηνιατρικής εξέτασης όπου θα βεβαιώνεται ότι είναι υγιής, εμβολιασμένος και δε φέρει εμφανείς γενετικές ανωμαλίες.
 • Ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα του ίππου και των παρευρισκομένων ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Το κόστος αξιολόγησης βαρύνει την ΕΜΦΑΣ. Κάθε δελτίο αξιολόγησης πρέπει να υπογράφεται από τους 3 κριτές που διενέργησαν την αξιολόγηση.
 • Οι ίπποι οι οποίοι κατά τους κριτές δεν πληρούν τα τυπικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της φυλής ή/και κατά την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πάσχουν από εμφανείς γενετικές ανωμαλίες απορρίπτονται και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ. Ο λόγος ή οι λόγοι απόρριψης πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στο αντίστοιχο δελτίο αξιολόγησής. Κάθε άτομο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να λάβει αντίγραφο του δελτίου αξιολόγησης μετά από σχετική αίτησή του
 • Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο ιδιοκτήτης του ίππου διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης του ίππου, από δεύτερη επιτροπή, διαφορετικής σύνθεσης από την πρώτη. Η απόφαση της δεύτερης επιτροπής είναι οριστική. Στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση της δεύτερης επιτροπής είναι απορριπτική, τα σχετικά έξοδα για τη σύγκλησή της βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ίππου. Στην αντίθετη περίπτωση, το κόστος της επανεξέτασης βαρύνει την ΕΜΦΑΣ.
 • Οι κριτές υποχρεούνται να αξιολογούν όλους τους υποψηφίους ίππους για τους οποίους υπάρχει αίτημα εγγραφής στο μητρώο της ΕΜΦΑΣ. Οι κριτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την αξιολόγηση ίππου ο οποίος τελεί σε κακή σωματική κατάσταση ή εμφανίζει βίαιη συμπεριφορά η οποία θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παρευρισκομένων. Οι ιδιοκτήτες των ίππων αυτών διατηρούν το δικαίωμα επανεξέτασής σε προσεχή ημερίδα αξιολόγησης.